ေၾကျငာျခင္း..

အခုမႏၱေလးမွာေရာက္ေနပါတယ္..မၾကာခင္blog ျပန္ေရးဖို ့ရွိပါသည္။

Donation from International students and workers from Malaysia via by Monestary

ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆံုးသီခ်င္း

Friday, April 18, 2008

ေျခာက္ေျခာက္ေသြ ့ေသြ ့ေလးပဲ...

နတ္ငယ္ အလကၤာ ေတြရယ္ၾကိဳးပ်က္..

အသက္ကြယ္ အၾကင္နာေတြ၀ယ္ မိုးစက္တို ့နဲ ့...

ရက္ခ်ယ္ ရင္သဒၵါေတြရယ္ ရိုးပ်က္လို ့ေၾကလဲ...

ယွက္ႏြယ္ အဆင္တဆာေတြနဲ ့ အႏိုးခက္တဲ့ေႏြပဲ...

Read More...

Toxic ေတြနဲ ့...

ေန ့သစ္ေတြထဲ ကုတ္ျခစ္မိတယ္..

ေမ့ျပစ္ျပီမို ့ ထုတ္လွစ္ညိတြယ္..

ေရြ ့ျမစ္ဆီသို ့ ခုတ္ထစ္ၾကည့္တယ္..

ေသြ ့ခ်စ္မည္မွ် ပုပ္ႏွင့္ျပီလဲကြာ...

Read More...

မေျပလည္လို ့ပါ..

ေကြ ့ပါတ္ ျငင္းပါယ္..

ေရြ ့ပ်က္ျခင္းကြယ္...

ျပည့္ႏွက္ မင္း၀ယ္..

ျဖည့္စြက္ေတာ့အလင္းငယ္ ရယ္..

Read More...